Защитени растения в България


Защитени видове растения в България (21 вида от Червената книга )...
 

Неинфекциозни болести по растенията


Неинфекциозни болести по растенията. Болести, причинени от неблагоприятна температура. Високотемпературни повреди. Нискотемпературни повреди. Болести, предизвикани от неблагоприятни стойности на влага...
 

Отдел папратови


В миналото хвощовете, плауните и папратовите са се отнасяли към Папровидните, но днес са три самостоятелни отдела. Вместо цветове и семена, папратите образуват спори....
 

Обща характеристика на гъби


Гъбите са същинскоядрени, талусни, неподвижни организми. Размножават се чрез спори. Те се хранят несамостойно с готови органични вещества, които приемат в разтворено състояние...
 

Растениевъдство I част - Пищови


Растениевъдство I част - Висше училище "Земеделски колеж" - Филиал гр. Русе, водени при доц. Мухтанов...
 

Размножителни органи на растенията


Определение. Осъществяват половото размножаване при растенията. При различните групи са устроени различно...
 

Физиология на дървесните растения


Физиохимични свойства и физиологична роля на водата. Основни форми на водата в почвата. Поглъщане на вода от дървесните растения. Транспирация - същност, физиологична роля, основни типове .Показатели на транспирация. Методи за определяне...
 

Физиология на растенията


Клетката е основна структурна единица за всеки жив организъм. Всички клетки са специализирани за изпълнение на определени задачи и са организирани в тъкани и функционални системи...
 

Анатомия и морфология на растенията - пищови


Специфични особености на растителните организми. Растителна клетка - форма и размери, съставни части. Клетка от меристемната тъкан - от нея се развиват всички останали специализирани видове клетки...
 

Роля на растенията в природата и значението им за човека


Естественият растителен свят на земята е разнобразен, и той се допълва от много отглеждани от човека културни растения. Растенията са първо звено в хранителната верига и основна част от екосистемата...

Избрани критерии за търсене

Биология
Физиология на растенията
Ограничаване на резултатите